Chủ đề năm học của ngành GD&ĐT Quận 10:“Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại; thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống”.
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 11/10/2016
Lượt đọc: 183

Công văn số 1001/GDĐT ngày 11/10/2016 V/v hướng dẫn thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 11/10/2016
Ngày có hiệu lực: 11/10/2016
Người ký: Nguyễn Thành Văn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: CV 1001 trien khai Ngay PL nam 2016.doc
Nội dung:

-  Căn cứ Kế hoch s 5237/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 ca y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh v T chc Ngày Pháp lut nưc Cng hòa xã hi chnghĩa Vit Nam trên đa bàn Thành ph H Chí Minh năm 2016;

- Căn cứ văn bản số 3307/GDĐT-PC ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016;

            Thực hiện công văn số 75/GDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 V/v hướng dẫn thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 đã triển khai,

 

     Phòng Giáo dc và Đào to Quận 10 đề nghị  th trưng các đơn v (CL,NCL) tải công văn và triển khai thực hiện                         

Tin cùng chuyên mục

87